طراحی داخلی

خانه با ارزش ترین و مهم ترین دارایی مادی و معنوی هر خانواده میباشد و قداست آن از قرنها پیش بر همگان محرض بوده است به گونه ای که این مکان یکی از با حرمت ترین اماکن برای هر فرد خانواده میباشد .
حال با تغییراتی اندک و کم هزینه میتوان روح شادابی را در چهار دیواری خانه دمید به شکلی که پس از گذشت سالها طراوت و شادابی جدیدی به خانه بازگردد .

استفاده از رنگهای مورد علاقه هر فرد در فضای اختصاصی اش میتواند روح امید به زندگی را در ایشان نو کرده و نیز با تغییراتی اندک تفکرات مثبت را به خانه آورد .

مجموعه آرک با نگاهی نو و با علم به اینکه میتوان به جای تخریب بنای قدیمی بازسازی منازل را جایگزین کرد چند صباحی است به فکر بخشی برای طراحی داخلی و بازسازی بناهای قدیمی افتاده که میتواند هم هزینه خانوار را کم نماید هم به اتلاف مصالح و انرژی کشور عزیزمان ایران که میراث پدرانمان میباشد کمک کرد .