طراحی سازه

هر آنچه که درای ساختار منسجم بوده و بر روی زمین بنا گردیده است، دارای المان های نهان و یا آشکاری است که عملکرد آن مجموعه را برای بهره برداری از آن تامین می کند. چگونگی استفاده و تعیین مشخصات این مجموعه المان ها در قالب علم سازه و طراحی اسکلت نهادینه شده است.

امروزه طراحی سازه معطوف به تعیین اندازه اسکلت سازه نیست، بلکه عبارت است از مجموعه دانش های لازم در استفاده از فن آوری های نوین و دانش مهندسی عمران متناسب با استانداردهای روز دنیا است. در این راستا می بایست، آرایش بهینه المان های سازه متناسب با طرح معماری بررسی و طرح سازه با در نظر گرفتن علم اقتصاد مهندسی جهت بهره از با کیفیت ترین مصالح با صرف بهینه ترین هزینه برای تامین عملکرد مورد انتظار از سازه با حفظ ایمنی بهرهبرداران آن تعیین گردد.

در مجموعه آرک با گردهمآیی مهندسان جوان و دارای تخصص و کارآمد، گامی نو در طراحی و اجرای سازه های نوین و ارزنده برداشته شده است.