طراحی معماری

مهمترین بخش تشکیل دهنده یک ساختمان پلان آن میباشد که با توجه به نوع کاربرد فضاها و ابعاد و اندازه های مورد نیاز تعریف میگردد و این امر نیازمند فرهنگ استفاده از فضا میباشد .

در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ آن جامعه و نیازهای اقشار مختلف ، طراحان تفاوتهای فاحشی در طراحی با یکدیگر دارند بطوریکه در یک کشور آسیای شرقی با توجه به نوع نیاز آن جامعه طراحی با یک کشور آمریکای شمالی متفاوت است .

حال مجموعه آرک با نگاهی متفاوت به رفع نیاز مصرف کنندگان سعی در تاًمین نیاز آنان دارد که با به کارگیری معماران جزء نسبت به این امر مهم پیش قدم باشد .